Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor uitgewerkte versie, klik hier.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2, 11 en 12 (De Nieuwe Psalmberijming)
Stil gebed
Votum en groet
Aansteken Paaskaars
Zingen: Evangelische Liedbundel 362: 2 en 3
Gebed om de Heilige Geest, voorbeden
Zingen (vertreklied): Weerklank 544 (mel. Psalm 134)
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing (NBV21): Johannes 6:27-36
Zingen: U nodigt mij aan tafel (Opwekking 737)
Overdenking
Zingen: Psalm 27: 7
Viering heilig avondmaal
Gebed van verootmoediging
Apostolische geloofsbelijdenis (we gaan staan)
Nodiging
Psalm 43: 3 en 4
Na elke tafel couplet uit Gezang 173
Dankzegging na de maaltijd
Dankgebed
Kinderlied: Vader, wij danken U Op Toonhoogte 2015: 552
Aankondiging collecte
Kinderen worden opgehaald uit crèche
Slotlied: Gezang 303: 1 en 2
Zegen
Avondmaalscollecte

  1. Kerk
  2. Diaconie

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.