Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik hier.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 3
Moment van stilte
Votum
Groet
Aansteken Paaskaars
Zingen: Gezang 323: 1 en 8
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Zingen: Gezang 460: 1 en 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied met de kinderen: Evangelische Liedbundel 429
Schriftlezing:   Exodus 14:9-18 en Marcus 4:35-41
Zingen: Evangelische Liedbundel 230
Verkondiging: Angst en geloof
Zingen: Evangelische Liedbundel 246: 1 en 2
Kinderen komen terug
Zingen: Evangelische Liedbundel 447
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte

  1. Kerk
  2. Groot Nieuws Radio

Kinderen worden opgehaald uit crèche
Slotlied: Gezang 444: 1 en 3
Zegen

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.