Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor de uitgewerkte orde van dienst, klik hier.

Welkom
We herdenken zr. Nel den Boer (1948-2024)
Zingen: Gezang 14: 1, 2 en 3
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 100
Stil gebed, votum en groet
Aansteken van de Paaskaars
Gebed van verootmoediging
Woord van vergeving
Leefregel: 1 Petrus 2:11-17
Zingen: Evangelische Liedbundel 308: 1 en 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Zingen: Evangelische Liedbundel 434a
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezingen (NBV21): 2 Samuël 7:1-11, 1 Koningen 22:6-16
Zingen: Psalm 110: 1 en 2
Verkondiging — eerste deel
Tussenzang: Gezang 285: 1 en 2
Verkondiging — tweede deel
Zingen: Gezang 280
De kinderen komen terug
Zingen: Paasprojectlied: 1 en 2 (mel. Daar juicht een toon)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
1. Kerk
2. Diaconie
De kinderen worden uit de crèche opgehaald
Slotlied: Evangelische Liedbundel 388
Zegen

Voor de uitgewerkte orde van dienst, klik hier.

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.